TLEX I2V

Data platform UDAP is de nieuwe smart mobility standaard

Sinds 1 januari 2021 is het Nederlandse Urban Data Access Platform (UDAP) live: één centraal dataplatform waar alle informatie rondom slimme mobiliteit op kan worden ontvangen en verstuurd. Menno Malta oprichter van Monotch en leverancier van de software voor het platform en het bijbehorende dashboard legt uit hoe het werkt als onderdeel van de SmartReads van het Smart Mobility platform van de MRA. “Alle intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) in Nederland maken gebruik van het nieuwe platform maar er kan nog veel meer. ”Slimme mobiliteit vraagt om een slimme informatie-uitwisseling tussen verkeersdeelnemers en wegbeheerders. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarom UDAP ontwikkeld dat wegbeheerders verkeersdeelnemers en serviceproviders in staat stelt om snel betrouwbaar en eenvoudig data met elkaar uit te wisselen.

Toepassing
De verwachting is dat UDAP direct voordelen oplevert voor het efficiënter afwikkelen van verkeer in veel gemeenten en dat een reeks uiteenlopende serviceproviders op basis van de data allerlei handige in-car informatiediensten kunnen ontwikkelen. Zo kan UDAP prioriteit geven aan hulpdiensten en bovendien de overige verkeersgebruikers via de serviceprovicers (app of navigatie) waarschuwen. Malta: “Als je ’s nachts als enige op de weg rijdt en je gebruikt bijvoorbeeld Flitsmeister Onderweg of RingRing, dan heb je in principe altijd groen op de aangesloten verkeerslichten.”

Mogelijkheden
De uitvoering van deze toepassingen ligt bij de gebruikers maar UDAP faciliteert de onderliggende data-uitwisseling. Dat maakt een hoop toepassingen mogelijk. Malta: “Van tijd tot groen en adviessnelheden voor weggebruikers via apps tot prioritering van wegverkeer bij intelligente kruispunten. Maar in de toekomst kunnen we het bijvoorbeeld ook inzetten voor het meten van bandenspanning via sensoren en allerlei andere data. We verwachten dat er in de komende jaren enkele duizenden infrastructurele objecten extra aangesloten worden.”

Veilig grote bulk versturen
De onderscheidende kracht van UDAP en de software is de massa aan volume die het systeem met een ultra-lage latency kan ontvangen en versturen. “Het platform is gebouwd om grote volumes snel en veilig uit te wisselen. In de eerste praktijkcase waarbij alle Nederlandse iVRI’s zijn aangesloten zien we daar meteen het resultaat van. Een voorbeeld: data gaat binnen enkele milliseconden van de iVRI op straat naar UDAP en weer door naar de applicaties van weggebruikers langs de weg.”

750 iVRI’s op UDAP
Veiligheid en snelheid zijn een vereiste maar ook een grote uitdaging. De regels voor aansluiting op UDAP zijn daarom bewust strikt. “Op dit moment zijn er circa 750 iVRI’s actief. Van elke iVRI wordt bijgehouden hoe snel deze reageert op verstuurde data. Als die respons buiten een x aantal milliseconden valt geeft de software een waarschuwing. Als de responstijd niet bijgesteld wordt ontkoppelen we die iVRI uit het systeem. Daarna moet eerst worden aangetoond dat de iVRI weer aan de eisen voldoet voordat deze weer op UDAP kan worden aangesloten. Die audits zijn belangrijk om te voorkomen dat er vreemde data tussenkomt die niet op het platform thuishoort. Niet elke beheerder kan zomaar op UDAP aangesloten worden. Uitvoerig blijven testen op conformiteit aan de kwaliteitseisen is een belangrijke maatregel om voor veiligheid van data te zorgen.”

Klik hier voor het volledige artikel op de Smart Mobility MRA site.

 

 

TLEX I2V

Slim sturen over het netwerk met behulp van TLEX

Bij het project Slim sturen van SmartwayZ.NL maken wegbeheerders en marktpartijen de inzet van verkeersmaatregelen beschikbaar voor service providers met als doel meer invloed te hebben op de verkeersstromen en de weggebruiker nog beter te informeren. Dit doen ze met het verstrekken van accurate en actuele reisinformatie en het informeren over aangepaste rijroutes in het geval van ongevallen, grote evenementen en werkwerkzaamheden. Monotch speelt een belangrijke rol in het realiseren van de technische dataketen waarbij het TLEX-platform niet alleen verkeers-gerelateerde informatie verzamelt en voorbereidt voor distributie maar daarna ook verspreidt naar de service provider die de verstrekte informatie in navigatieapplicaties kan verwerken en weer kan verspreiden onder (weg)gebruikers.

Samenwerken in de verkeersketen
Uniek in dit project is de betrokkenheid van marktpartijen waarmee de dataketen tot en met de service provider in beeld is gebracht. Onder de vlag van SmartwayZ.NL ontwikkelden Altran, Goudappel, MAPtm, Vialis, Scenwise, Monotch, Be-Mobile en Innovactory gezamenlijk een Proof of Concept waarbij alle betrokken ketenpartijen tests hebben gedaan in de gemeenten Breda en Roermond om een complete informatiestroom aan te kunnen bieden. Dit betrof zowel het digitaliseren van de info, als ook de technische ketentests en uiteindelijk het opzetten van een werkende digitale netwerkvisie.

Monotch maakte het als data broker mogelijk om met behulp van het TLEX platform gecombineerde statische informatie (vastgestelde scenario’s volgens de netwerkvisie) en dynamische gegevens (start, opschaling, stop van scenario’s) aan te bieden en deze te voorzien van verkeersmanagement context waardoor navigatieleveranciers en service providers betere reisadviezen kunnen opstellen. Hiermee hebben wegbeheerders meer invloed op de verkeersstromen.

Digitaliseren van een netwerkvisie
Het project Slim sturen houdt ook verband met het digitaliseren van de netwerkvisie van wegbeheerders. Met het project willen wegbeheerders het door hen gewenste gebruik van het wegennet optimaliseren door informatie te delen. Door het delen van het gewenste resultaat van de regelscenario’s – welke maatregel wordt waar en wanneer ingezet – maar vooral ook door het delen van hun netwerkvisie. De netwerkvisie vormt tevens basis voor verkeersmanagementmaatregelen die worden ingezet om de doorstroming op gang te houden. Service providers kunnen weggebruikers zo informeren over de inzet van verkeersmanagementregels en adviseren over de maatschappelijk meest gewenste routes bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden, evenementen en ongevallen. Hiermee ondersteunt de service provider de wegbeheerder bij het realiseren van zijn beleidsdoelen.

Deze ‘onderlegger’ voor navigatiesystemen geeft serviceproviders zicht op het gewenste gebruik van het wegennet en legt hiermee een belangrijke basis om leveranciers van navigatiesoftware zover te krijgen de netwerkvisie te koppelen aan hun kaarten en reisinformatiediensten. Met als uiteindelijke doel: veiliger verkeer en een betere doorstroming.

Voor meer informatie over het Slim sturen project zie de Slim sturen animatiefilm.

TLEX I2V

Monotch wint Europese aanbesteding voor Nederlands Urban Data Access Platform

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Monotch geselecteerd als leverancier van een landelijk dekkend C-ITS platform dat de data-uitwisseling zal verzorgen tussen weggebruikers en wegkantsystemen als intelligente verkeersregelinstallaties, slagbomen en sensoren. Het C-ITS platform, genaamd UDAP (Urban Data Access Platform) zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland. Monotch wordt naast de levering van hun TLEX I2V softwareplatform, ook verantwoordelijk voor het toezien op de kwaliteit, security en privacy van de data-uitwisseling.

Landelijk data-platform
Eind september tekende onotch met het ministerie van IenW een 4 tot 8 jaar durend exclusief contract voor de dienstverlening. Alle intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) in Nederland gaan gebruik maken van het nieuwe platform, dat vanaf 1 januari 2021 volledig operationeel zal zijn. UDAP ontvangt data van allerlei objecten (ongeacht welke leverancier) en levert dit geautomatiseerd door, maar ontvangt omgekeerd ook (geanonimiseerde) de verplaatsings- en voertuig-gerelateerde data van weggebruikers. UDAP maakt gebruik van TLEX dat eerder al ingezet werd in het Innovatiepartnership Talking Traffic. De data-verzameling en -uitwisseling via UDAP is van belangrijke toegevoegde waarde voor zowel weggebruikers als overheden maar ook voor kennis- en onderzoeksinstellingen.

iVRI use-cases direct live
Direct vanaf de start in januari 2021 zullen de iVRI use-cases informeren, prioriteren en optimaliseren grote voordelen opleveren voor gemeenten en weggebruikers. Zoals het informeren van weggebruikers (dienst Informeren), waarbij data van iVRI’s kan worden gebruikt om weggebruikers te informeren en adviseren, zoals over tijd-tot-groen en tijd-tot rood en adviessnelheden voor een groene golf. Of het prioriteren van bepaalde weggebruikers (dienst Prioriteren), waarbij nood- en hulpdiensten, vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers prioriteit kunnen krijgen bij verkeerslichten. Maar ook het optimaliseren van verkeersstromen (dienst Optimaliseren) waarbij data van voertuigen gebruikt wordt in de verkeersregeling, zodat over een langere afstand en op grotere delen van het wegennetwerk het verkeer soepel kan doorstromen.

Verdere opschaling
Het aantal aangesloten iVRI’s wordt de komende jaren landelijk verder opgeschaald. Daarnaast worden op dit moment al andere soorten objecten gekoppeld zoals in het wegdek opgenomen meetsystemen voor bandenspanning, pollers en sensoren. De verwachting is dat binnen enkele jaren vele duizenden objecten verbonden zijn.

Betrouwbaar, snel, veilig en overzichtelijk
Aan de kerntaak van UDAP, het in milliseconden en betrouwbaar uitwisselen van iVRI-data en voertuigverplaatsingsdata, zijn nog vier belangrijke extra functies toegevoegd, te weten: kwaliteitscontrole, kwaliteitsmonitoring, een koppeling met andere objecten en een Priority Broker Configurator functie. De status van alle data wordt inzichtelijk gemaakt in dashboards met o.a. status van de verbonden objecten, omvang van data-uitwisseling en real-time rapportages aangaande use-cases.

Vincent Habers, die namens IenW ten behoeve van het publiek-private samenwerkingsverband Talking Traffic de Europese aanbesteding begeleidde, geeft aan dat Monotch al veel ervaring heeft met het werken met iVRI’s. “Met UDAP gaan we nog een stap verder in de dienstverlening. De verwachting is dat UDAP direct voordelen oplevert voor het efficiënter afwikkelen van verkeer in veel gemeenten en dat een reeks uiteenlopende service providers op basis van de data allerlei handige in-car informatiediensten kunnen ontwikkelen”.

TLEX I2V TLEX I2V

TLEX I2V 2.0 verbindt alle wegkantsystemen

Het TLEX I2V-platform van Monotch – speciaal ontworpen om apparatuur langs de weg te verbinden met service providers, de auto-industrie, wegbeheerders en uiteindelijk de weggebruikers – is aanzienlijk uitgebreid en biedt nu nog veel meer mogelijkheden voor gebruik.

In eerste instantie was het platform ontwikkeld voor het verbinden van kruispunten, voor het creëren van data-uitwisseling met verkeerslichten. In de nieuwe TLEX I2V versie is het echter ook mogelijk om een koppeling te maken met andere wegkantsystemen. Hierbij wordt een real-time datastroom met verschillende objecten van verschillende leveranciers van verschillende wegbeheerders mogelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor oplossingen van verschillende service providers.

In de nieuwste versie van TLEX i2V is dit volledig doorgevoerd, hetgeen betekent dat wegkantsystemen als verkeerslichten, matrixborden, tekstkarren en WIS-auto’s een ‘type- aanduiding’ kunnen krijgen en dat de eigenschappen, governance en kwaliteitscontroles afhankelijk zijn van het type wegkantapparatuur.

Daarnaast zijn limieten, kwaliteitscontroles en dergelijke nu ook differentieerbaar per object en/of domein. Dit is eveneens doorgevoerd in de schermen en rapportages, denk hierbij bijvoorbeeld aan variabele naamgevingen. Hierdoor wordt een nog completere ondersteuning voor andersoortige wegkantapparatuur mogelijk gemaakt.

Doordat Monotch beschikt over real-time data van alle wegkantsystemen, kan het de gehele C-ITS mobiliteitsketen bedienen. En dit kan veel voordelen opleveren voor de verkeersdoorstroming en verkeersveiligheid op het Nederlandse wegennet en voor de veiligheid en comfort van weggebruikers. De nieuwe dashboardfunctionaliteit is in eerste instantie ontwikkeld op verzoek van andere Europese regio’s, maar de nieuwe features zijn uiteraard ook beschikbaar voor Nederlandse klanten.

TLEX I2V

Verkeersdoorstroming fijnmaziger regelen met behulp van TLEX

Verkeersdoorstroming fijnmaziger regelen met behulp van TLEX
Nederland heeft zo’n 5.000 verkeersregelinstallaties (VRIs), waarvan nu 350 iVRI (intelligente verkeersregelinstallaties). Enkele honderden iVRI’s zijn er in voorbereiding. De invoering gaat wel veel trager dan aanvankelijk verwacht – met name in de grote steden- omdat de materie complex is en standaardisatie tijd kost. Normaal gesproken worden verkeerslichten in 15 jaar afgeschreven. Het is de bedoeling dat er tot 2023 nog minstens 1.000 iVRI’s bijkomen.

Een slim kruispunt ziet verkeer eerder aankomen. Dat helpt de doorstroming fijnmaziger te regelen, of om brandweer en ambulance vrij baan te geven. Ook speciale verkeersgroepen kunnen prioriteit krijgen. Denk aan een bus met vertraging, of een zwaarbeladen vrachtwagen die om brandstof te besparen en uitstoot te verminderen beter kan doorrijden.

Traffic Light Exchange (TLEX) van Monotch, een platform voor live verkeersgegevens, zorgt voor de dataverbinding tussen alle iVRI’s en weggebruikers in Nederland. De realisatie van TLEX ontstond als een samenwerkingsproject tussen Monotch en Swarco, als onderdeel van het Partnership Talking Traffic. Het idee van Talking Traffic is dat het verkeerslicht terugpraat: de automobilist ziet op zijn telefoon, of het licht op groen of op rood staat. Hoelang je moet wachten, hangt af van de verkeersregels. En die zijn voor traditionele VRI’s al behoorlijk complex.

Het complete artikel is te lezen op:

https://www.nrc.nl/nieuws/2020/01/06/hoe-lang-moet-je-wachten-voor-het-rode-licht-a3985849

TLEX I2V

Gestage uitbreiding van iVRI’s in Nederland

Gestage uitbreiding van iVRI’s in Nederland
Op steeds meer plekken zien we hoe digitalisering en gebruik van data in de wereld van verkeer en vervoer verder vorm krijgt. De uitrol van Intelligente Verkeersregelinstallaties (iVRI’s) over ons land breidt gestaag uit. Op dit moment zijn er iets meer dan 300 iVRI’s op straat gerealiseerd en via TLEX (Traffic Light Exchange) aangesloten op de dataketen. Deze regelen het verkeer op straat en sturen data naar en ontvangen data van weggebruikers via TLEX.

Het TLEX I2V platform van Monotch zorgt voor de verbinding tussen alle iVRI’s en weggebruikers in Nederland. De real-time uitwisseling van berichten tussen verkeerslichtregelaars maakt het mogelijk om weggebruikers groen licht, geoptimaliseerd snelheidsadvies aan te bieden en om voorrang te geven aan specifiek verkeer, bijvoorbeeld hulpdiensten, fietsers of ‘groen’ verkeer.

Als onderdeel van Talking Traffic hebben wegbeheerders al ruim 800 iVRI’s besteld. Hiervan waren er eind 2019 zo’n 600 gerealiseerd, de overige 200 volgen in het eerste kwartaal van 2020. Deze 800 iVRI’s zijn tot stand gekomen door het aanpassen van bestaande verkeersregelinstallaties. Wegbeheerders zijn in de tussentijd ook bezig om verkeersregelinstallaties te vervangen, omdat deze te oud waren. Per jaar gaat het om ongeveer 10% van de circa 5.500 verkeersregelinstallaties, dat wil zeggen zo’n 550 per jaar. Leveranciers leveren dan ook eigenlijk geen ‘normale’ VRI’s meer, maar alleen nog iVRI’s.

Meer informatie over de status van de iVRI’s in Nederland is te lezen op de Talking Traffic site.

https://www.talking-traffic.com/nl/nieuws/hoe-staat-het-met-de-ivri

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen