Project news

Cameraherkenning haven Moerdijk zorgt voor efficiënte containerregistratie

Het haven- en industrieterrein De Entree bij Moerdijk is een innovatie rijker. Want recentelijk is er bij de toegangspoort van het terrein een nieuwe mast geplaatst die is voorzien van een innovatief camerasysteem waarmee de containerregistratie kan worden getest. Op deze manier is er niet alleen beter zicht op het vervoer van gevaarlijke stoffen, maar kunnen bedrijven de beschikbare data van de cameraregistratie eveneens realtime in hun logistieke planning gebruiken. Het camerasysteem van Sentors is onderdeel van het pilotproject DATACLEP waarbij data van sensoren op het terrein in realtime beschikbaar worden gemaakt voor o.a. bedrijven op het terrein, vrachtwagenchauffeurs en hulpdiensten. Monotch zorgt voor de data-koppeling met het camerasysteem. De inzet van deze nieuwe technologie zorgt niet alleen voor een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en veiligheid maar draagt uiteindelijk ook bij aan een betere doorstroming op bedrijventerreinen.

Toegangsconfiguratie en notificaties voor bedrijven
Met een enkele camera worden de binnenkomende shipping containers herkend aan de hand van de BIC code. Tevens worden de codes van gevaarlijke stoffen op ADR-borden (GEVI en UN nummers) meegenomen. Met deze metingen krijgt het Havenbedrijf in Moerdijk een beter beeld van de volumes en de verschillende vervoerde stoffen bij toegangspoort de Entree en kan het deze gegevens vervolgens vergelijken met de multimodale faciliteiten op water en spoor. Naast het havenbedrijf zijn er ook ander bedrijven op het haven- en industrieterrein betrokken bij de pilot. Ook zij kunnen straks een notificatie ontvangen wanneer er een container is gedetecteerd bij de toegangspoort en daarnaast een archief raadplegen met foto’s en tijdstippen, hetgeen nuttig kan zijn bij visuele inspecties en eventuele schadedisputen.

Data-deling in een gezamenlijk meetsysteem
Deze toegangsconfiguratie en data-deling met bedrijven op een haven- en industrieterrein is nog niet eerder getest en er is in dit geval ook geen duidelijke eigenaar van de data. Meerdere partijen kunnen namelijk interesse hebben in dezelfde container; elk met hun eigen belangen. Doel van deze pilot is dan ook te komen tot een solide “gegevensbeheer” aanpak, waarbij niet alleen de data veiligheid wordt geborgd, maar eveneens wordt bepaald wie/waar/wanneer/hoe toegang mag hebben tot deze data. Door het delen van data via een gezamenlijk meetsysteem kan er voor meerdere partijen op het industrieterrein toegevoegde waarde ontstaan. De uitwerking van de data-deling bij De Entree ligt in handen van Monotch die hiermee al veel ervaring heeft opgedaan in de verkeersindustrie.

       

Dataficering in de logistieke sector
Het pilotproject DATACLEP is onderdeel van DALI dat als doel heeft om de dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen. Het zet in op de ontwikkeling van smart logistics: het bedenken, ontwikkelen en toepassen van nieuwe logistieke werkwijzen. Met als doel: meer toegevoegde waarde voor alle stakeholders, een efficiëntere afhandeling van goederenstromen en het behoud van onze internationale marktpositie.

Voor meer informatie, zie ook: https://www.portofmoerdijk.nl/nieuws/datakansen-in-de-praktijk-voor-port-of-moerdijk/

 

TLEX I2V

Data platform UDAP is de nieuwe smart mobility standaard

Sinds 1 januari 2021 is het Nederlandse Urban Data Access Platform (UDAP) live: één centraal dataplatform waar alle informatie rondom slimme mobiliteit op kan worden ontvangen en verstuurd. Menno Malta oprichter van Monotch en leverancier van de software voor het platform en het bijbehorende dashboard legt uit hoe het werkt als onderdeel van de SmartReads van het Smart Mobility platform van de MRA. “Alle intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI) in Nederland maken gebruik van het nieuwe platform maar er kan nog veel meer. ”Slimme mobiliteit vraagt om een slimme informatie-uitwisseling tussen verkeersdeelnemers en wegbeheerders. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat is daarom UDAP ontwikkeld dat wegbeheerders verkeersdeelnemers en serviceproviders in staat stelt om snel betrouwbaar en eenvoudig data met elkaar uit te wisselen.

Toepassing
De verwachting is dat UDAP direct voordelen oplevert voor het efficiënter afwikkelen van verkeer in veel gemeenten en dat een reeks uiteenlopende serviceproviders op basis van de data allerlei handige in-car informatiediensten kunnen ontwikkelen. Zo kan UDAP prioriteit geven aan hulpdiensten en bovendien de overige verkeersgebruikers via de serviceprovicers (app of navigatie) waarschuwen. Malta: “Als je ’s nachts als enige op de weg rijdt en je gebruikt bijvoorbeeld Flitsmeister Onderweg of RingRing, dan heb je in principe altijd groen op de aangesloten verkeerslichten.”

Mogelijkheden
De uitvoering van deze toepassingen ligt bij de gebruikers maar UDAP faciliteert de onderliggende data-uitwisseling. Dat maakt een hoop toepassingen mogelijk. Malta: “Van tijd tot groen en adviessnelheden voor weggebruikers via apps tot prioritering van wegverkeer bij intelligente kruispunten. Maar in de toekomst kunnen we het bijvoorbeeld ook inzetten voor het meten van bandenspanning via sensoren en allerlei andere data. We verwachten dat er in de komende jaren enkele duizenden infrastructurele objecten extra aangesloten worden.”

Veilig grote bulk versturen
De onderscheidende kracht van UDAP en de software is de massa aan volume die het systeem met een ultra-lage latency kan ontvangen en versturen. “Het platform is gebouwd om grote volumes snel en veilig uit te wisselen. In de eerste praktijkcase waarbij alle Nederlandse iVRI’s zijn aangesloten zien we daar meteen het resultaat van. Een voorbeeld: data gaat binnen enkele milliseconden van de iVRI op straat naar UDAP en weer door naar de applicaties van weggebruikers langs de weg.”

750 iVRI’s op UDAP
Veiligheid en snelheid zijn een vereiste maar ook een grote uitdaging. De regels voor aansluiting op UDAP zijn daarom bewust strikt. “Op dit moment zijn er circa 750 iVRI’s actief. Van elke iVRI wordt bijgehouden hoe snel deze reageert op verstuurde data. Als die respons buiten een x aantal milliseconden valt geeft de software een waarschuwing. Als de responstijd niet bijgesteld wordt ontkoppelen we die iVRI uit het systeem. Daarna moet eerst worden aangetoond dat de iVRI weer aan de eisen voldoet voordat deze weer op UDAP kan worden aangesloten. Die audits zijn belangrijk om te voorkomen dat er vreemde data tussenkomt die niet op het platform thuishoort. Niet elke beheerder kan zomaar op UDAP aangesloten worden. Uitvoerig blijven testen op conformiteit aan de kwaliteitseisen is een belangrijke maatregel om voor veiligheid van data te zorgen.”

Klik hier voor het volledige artikel op de Smart Mobility MRA site.

 

 

TLEX I2V

Succesvolle lancering Nederlandse Urban Data Access Platform

Met een succesvolle livegang op 5 januari en een drietal drukbezochte informatiesessies ging begin 2021 het Urban Data Access Platform (UDAP) van start. Alle wegbeheerders en gecertificeerde serviceproviders in Nederland kunnen vanaf nu gebruik maken van de talrijke dataservices van het nieuwe landelijke dataplatform, dat in opdracht van het ministerie van IenW ontwikkeld is als data-uitwisselingspunt in de Talking Traffic keten. De afgelopen weken zijn alle, op straat gerealiseerde intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s), gekoppeld aan het platform. De komende jaren wordt dat aantal nog verder uitgebreid en worden ook andere objecten verbonden aan UDAP, zoals pollers, sensoren en meetsystemen voor bandenspanning en doorrijdhoogte. Dankzij de ultrasnelle data-uitwisseling via UDAP kan met intelligente infrastructuur een belangrijke bijdrage worden geleverd aan de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland.

Wat zeggen de initiatiefnemers over UDAP?
Als initiatiefnemer en opdrachtgever voor de ontwikkeling van UDAP verwacht het ministerie van IenW dat UDAP met name voordelen gaat opleveren voor het efficiënter afwikkelen van verkeer en het doorontwikkelen van informatiediensten voor weggebruikers. Naast de data-uitwisseling zijn er handige functies toegevoegd aan UDAP zoals kwaliteitscontrole, kwaliteitsmonitoring, een koppeling met andere objecten naast iVRI’s en een functie om de beleidsregels voor het prioriteren vast te leggen. “Het komende jaar zullen we niet alleen meer inzicht krijgen in de data-uitwisseling met intelligente objecten en de impact op de verkeersdoorstroming, maar bijvoorbeeld ook voor toepassingen ten behoeve van verkeersveiligheid en duurzaamheid”, aldus Vincent Habers, die namens IenW de implementatie van UDAP begeleidt voor Talking Traffic.

Monotch verzorgt de datakoppeling voor UDAP, het in milliseconden en betrouwbaar uitwisselen van iVRI-data en voertuigverplaatsingsdata. Menno Malta van Monotch licht toe hoe dit in zijn werk gaat. “UDAP ontvangt data van verschillende wegkantsystemen, ongeacht welke leverancier, en stuurt deze data geautomatiseerd door naar de wegbeheerders. Omgekeerd ontvangt UDAP ook (geanonimiseerde) verplaatsings- en voertuig-gerelateerde data van weggebruikers. Naast de inzet van het TLEX I2V softwareplatform voor UDAP, zien we toe op de kwaliteit, security en privacy van de data-uitwisseling. De status van alle data wordt inzichtelijk gemaakt in dashboards. Met ingang van 1 maart zullen wegbeheerders proactief meldingen en adviezen voor opvolging ontvangen, wanneer de verbinding met de gekoppelde objecten wegvalt. Voor vragen over de UDAP-meldingen en -protocollen kunnen wegbeheerders terecht bij een speciale helpdesk die mede ondersteund wordt door de verkeersmanagers van MAP traffic management (MAPtm).”

MAPtm, specialist in operationeel traffic management, assisteerde Monotch o.a. bij het opzetten van de kwaliteitscontroles van de data. Ook formuleerden zij gezamenlijk met Monotch de prestatie-indicatoren voor alle kruispunten in Nederland. Deze prestatie-indicatoren worden via UDAP continu gemonitord en halfjaarlijks herzien. MAPtm geeft wegbeheerders waar nodig ook verkeerskundige ondersteuning voor de diensten Informeren, Prioriteren en Optimaliseren via UDAP. Nuno Rodrigues van MAPtm stelt dat, hoe meer iVRI- en voertuigdata er wordt benut, hoe meer impact we op de weg zullen gaan merken.

Directe meerwaarde voor wegbeheerders
Bij de informatiesessies konden wegbeheerders, serviceproviders en leveranciers van wegkantsystemen alvast kennismaken met de datadiensten en koppelingsmogelijkheden van UDAP. Zij zijn enthousiast over de mogelijkheden, want UDAP biedt hen nu uitgebreide monitorings- en rapportagefunctionaliteiten met informatie over de status en de datastromen van de aangesloten wegkantsystemen. Wegbeheerders zijn vooral blij dat alles overzichtelijk op één platform is ondergebracht.

Volgens Jaco van Veldhuijsen, projectmanager Slimme mobiliteit bij de Provincie Utrecht die ook deelnam aan de test voorafgaand aan de oplevering van UDAP, is het gemak van alles op één plek, met direct zicht op alle verbonden objecten en datastromen een gigantische stap voorwaarts voor wegbeheerders. “Zo houden we zicht op en controle over de verkeersstromen in de regio en ontvangen we direct meldingen in het dashboard wanneer er iets misgaat in de data-uitwisseling. Aan de hand van de ontvangen adviezen n.a.v. de melding kun je vervolgens achterhalen waar de datastroom vastloopt. Ook is het mogelijk om zelf de prioriteitsregeling aan te passen en in het geval van calamiteiten en wegwerkzaamheden kunnen we ook zelf ingrijpen in het systeem en de verbinding bijvoorbeeld even pauzeren.”

TLEX I2V

Slim sturen over het netwerk met behulp van TLEX

Bij het project Slim sturen van SmartwayZ.NL maken wegbeheerders en marktpartijen de inzet van verkeersmaatregelen beschikbaar voor service providers met als doel meer invloed te hebben op de verkeersstromen en de weggebruiker nog beter te informeren. Dit doen ze met het verstrekken van accurate en actuele reisinformatie en het informeren over aangepaste rijroutes in het geval van ongevallen, grote evenementen en werkwerkzaamheden. Monotch speelt een belangrijke rol in het realiseren van de technische dataketen waarbij het TLEX-platform niet alleen verkeers-gerelateerde informatie verzamelt en voorbereidt voor distributie maar daarna ook verspreidt naar de service provider die de verstrekte informatie in navigatieapplicaties kan verwerken en weer kan verspreiden onder (weg)gebruikers.

Samenwerken in de verkeersketen
Uniek in dit project is de betrokkenheid van marktpartijen waarmee de dataketen tot en met de service provider in beeld is gebracht. Onder de vlag van SmartwayZ.NL ontwikkelden Altran, Goudappel, MAPtm, Vialis, Scenwise, Monotch, Be-Mobile en Innovactory gezamenlijk een Proof of Concept waarbij alle betrokken ketenpartijen tests hebben gedaan in de gemeenten Breda en Roermond om een complete informatiestroom aan te kunnen bieden. Dit betrof zowel het digitaliseren van de info, als ook de technische ketentests en uiteindelijk het opzetten van een werkende digitale netwerkvisie.

Monotch maakte het als data broker mogelijk om met behulp van het TLEX platform gecombineerde statische informatie (vastgestelde scenario’s volgens de netwerkvisie) en dynamische gegevens (start, opschaling, stop van scenario’s) aan te bieden en deze te voorzien van verkeersmanagement context waardoor navigatieleveranciers en service providers betere reisadviezen kunnen opstellen. Hiermee hebben wegbeheerders meer invloed op de verkeersstromen.

Digitaliseren van een netwerkvisie
Het project Slim sturen houdt ook verband met het digitaliseren van de netwerkvisie van wegbeheerders. Met het project willen wegbeheerders het door hen gewenste gebruik van het wegennet optimaliseren door informatie te delen. Door het delen van het gewenste resultaat van de regelscenario’s – welke maatregel wordt waar en wanneer ingezet – maar vooral ook door het delen van hun netwerkvisie. De netwerkvisie vormt tevens basis voor verkeersmanagementmaatregelen die worden ingezet om de doorstroming op gang te houden. Service providers kunnen weggebruikers zo informeren over de inzet van verkeersmanagementregels en adviseren over de maatschappelijk meest gewenste routes bijvoorbeeld in het geval van wegwerkzaamheden, evenementen en ongevallen. Hiermee ondersteunt de service provider de wegbeheerder bij het realiseren van zijn beleidsdoelen.

Deze ‘onderlegger’ voor navigatiesystemen geeft serviceproviders zicht op het gewenste gebruik van het wegennet en legt hiermee een belangrijke basis om leveranciers van navigatiesoftware zover te krijgen de netwerkvisie te koppelen aan hun kaarten en reisinformatiediensten. Met als uiteindelijke doel: veiliger verkeer en een betere doorstroming.

Voor meer informatie over het Slim sturen project zie de Slim sturen animatiefilm.

TLEX I2V

Monotch wint Europese aanbesteding voor Nederlands Urban Data Access Platform

Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat heeft Monotch geselecteerd als leverancier van een landelijk dekkend C-ITS platform dat de data-uitwisseling zal verzorgen tussen weggebruikers en wegkantsystemen als intelligente verkeersregelinstallaties, slagbomen en sensoren. Het C-ITS platform, genaamd UDAP (Urban Data Access Platform) zal een belangrijke bijdrage leveren aan de verkeersdoorstroming, verkeersveiligheid en duurzaamheid in Nederland. Monotch wordt naast de levering van hun TLEX I2V softwareplatform, ook verantwoordelijk voor het toezien op de kwaliteit, security en privacy van de data-uitwisseling.

Landelijk data-platform
Eind september tekende onotch met het ministerie van IenW een 4 tot 8 jaar durend exclusief contract voor de dienstverlening. Alle intelligente verkeersregelinstallaties (iVRI’s) in Nederland gaan gebruik maken van het nieuwe platform, dat vanaf 1 januari 2021 volledig operationeel zal zijn. UDAP ontvangt data van allerlei objecten (ongeacht welke leverancier) en levert dit geautomatiseerd door, maar ontvangt omgekeerd ook (geanonimiseerde) de verplaatsings- en voertuig-gerelateerde data van weggebruikers. UDAP maakt gebruik van TLEX dat eerder al ingezet werd in het Innovatiepartnership Talking Traffic. De data-verzameling en -uitwisseling via UDAP is van belangrijke toegevoegde waarde voor zowel weggebruikers als overheden maar ook voor kennis- en onderzoeksinstellingen.

iVRI use-cases direct live
Direct vanaf de start in januari 2021 zullen de iVRI use-cases informeren, prioriteren en optimaliseren grote voordelen opleveren voor gemeenten en weggebruikers. Zoals het informeren van weggebruikers (dienst Informeren), waarbij data van iVRI’s kan worden gebruikt om weggebruikers te informeren en adviseren, zoals over tijd-tot-groen en tijd-tot rood en adviessnelheden voor een groene golf. Of het prioriteren van bepaalde weggebruikers (dienst Prioriteren), waarbij nood- en hulpdiensten, vrachtverkeer, openbaar vervoer en fietsers prioriteit kunnen krijgen bij verkeerslichten. Maar ook het optimaliseren van verkeersstromen (dienst Optimaliseren) waarbij data van voertuigen gebruikt wordt in de verkeersregeling, zodat over een langere afstand en op grotere delen van het wegennetwerk het verkeer soepel kan doorstromen.

Verdere opschaling
Het aantal aangesloten iVRI’s wordt de komende jaren landelijk verder opgeschaald. Daarnaast worden op dit moment al andere soorten objecten gekoppeld zoals in het wegdek opgenomen meetsystemen voor bandenspanning, pollers en sensoren. De verwachting is dat binnen enkele jaren vele duizenden objecten verbonden zijn.

Betrouwbaar, snel, veilig en overzichtelijk
Aan de kerntaak van UDAP, het in milliseconden en betrouwbaar uitwisselen van iVRI-data en voertuigverplaatsingsdata, zijn nog vier belangrijke extra functies toegevoegd, te weten: kwaliteitscontrole, kwaliteitsmonitoring, een koppeling met andere objecten en een Priority Broker Configurator functie. De status van alle data wordt inzichtelijk gemaakt in dashboards met o.a. status van de verbonden objecten, omvang van data-uitwisseling en real-time rapportages aangaande use-cases.

Vincent Habers, die namens IenW ten behoeve van het publiek-private samenwerkingsverband Talking Traffic de Europese aanbesteding begeleidde, geeft aan dat Monotch al veel ervaring heeft met het werken met iVRI’s. “Met UDAP gaan we nog een stap verder in de dienstverlening. De verwachting is dat UDAP direct voordelen oplevert voor het efficiënter afwikkelen van verkeer in veel gemeenten en dat een reeks uiteenlopende service providers op basis van de data allerlei handige in-car informatiediensten kunnen ontwikkelen”.

General news

Dynniq en Monotch gaan partnership aan

Dynniq en Monotch gaan partnership aan om verdere uitrol C-ITS te versnellen

Het gebruik van mobiele apparatuur en de opkomst van het Internet of Things biedt ongekende mogelijkheden voor het slimmer organiseren van mobiliteit. Via nieuwe data-technologie kunnen mensen en systemen onderling communiceren en informatie met elkaar delen. Zo ook Coöperatieve ITS dat communicatie tussen voertuigen en infrastructuur realiseert om weggebruikers beter te informeren, verkeer te prioriteren en verkeersstroom te optimaliseren. Met een global partnership bundelen Dynniq en Monotch de krachten om bestaande technologie nog slimmer te maken en de verdere uitrol te versnellen.

Dankzij slimme technologie verbindt Dynniq al jaren weggebruikers met wegkantsystemen. Zo helpt informatie in het voertuig weggebruikers om betere beslissingen te nemen. En wordt informatie over verkeer, door wegbeheerders gebruikt en om het verkeer efficiënter te sturen. De verwachting is dat deze coöperatieve ITS een steeds grotere rol gaat spelen bij het informeren van weggebruikers zoals over snelheid, ongevallen, naderende hulpdiensten etc. Monotch ontwikkelde een hoogwaardig uitwisselingsplatform genaamd TLEX I2V. Hierbij wordt een real-time datastroom met verschillende objecten van verschillende leveranciers van verschillende wegbeheerders mogelijk gemaakt en beschikbaar gesteld voor oplossingen van verschillende service providers.

Solide basis voor verdere uitrol C-ITS techniek
Door het aangaan van een global partnership versterken beide partijen elkaar. Zo kan technologieleverancier Dynniq beter inspelen op de behoefte van overheden om een centrale Coöperatieve ITS-datahub te realiseren. Hierdoor versnelt de uitrol van Smart Mobility zoals het upgraden van wegkantsystemen en Coöperatieve ITS-applicaties. Dynniq en Monotch werkten eerder al samen in het partnership Talking Traffic en Europese projecten als C-Mobile, MAVEN en GLOSA en maakten de C-ITS architectuur tot een solide basis voor duurzame, veilige en slimme stedelijke mobiliteit.

De gecombineerde marktklare oplossingen leveren een aanzienlijke bijdrage aan het prioriteren van verkeer, het optimaliseren van verkeer en het in real-time informeren van weggebruikers. Beide bedrijven zijn van mening dat samenwerken essentieel is voor een verdere uitrol van C-ITS-techniek. De implementatie van C-ITS en volledig autonome voertuigen blijft namelijk afhankelijk van de ondersteunende infrastructuur, regelgeving en samenwerking tussen belanghebbende partijen.

“Dankzij de data-koppeling met TLEX I2V van Monotch kunnen we onze verkeersregelinstallaties nog slimmer maken. Daarnaast kan de data-koppeling ingezet worden om de serviceverlening richting speciale weggebruikers zoals nood- en hulpdiensten en vrachtauto’s te verbeteren. Dit geeft ons de mogelijkheid om onze klanten optimaal te bedienen,” aldus Peter Broekroelofs, CDO Dynniq Group.

Menno Malta, Directeur Smart Mobility van Monotch, is ook blij met een global partnership met Dynniq. “Dit is een mooie manier om onze expertise en technologie aan elkaar te verbinden. Uit deze samenwerking blijkt dat ecosysteem oplossingen de basis zijn voor het verbeteren van mobiliteitssysteem en dat Dynniq en Monotch daar proactief mee bezig zijn.”

Over Dynniq
Een dynamisch, high-tech en innovatief bedrijf, dat internationaal geïntegreerde mobiliteitsoplossingen ontwikkelt en implementeert. Onze missie is om met geavanceerde technologie mensen en goederen te ondersteunen bij het snel, duurzaam en veilig bereiken van hun bestemming. Met onze kennis over het managen van mobiliteit realiseren wij een vitale, intelligente en sterke infrastructuur.

TLEX Parking

Vernieuwde ANWB Onderweg App voorziet reiziger van parkeeradvies vooraf

De ANWB Onderweg App biedt alles wat je onderweg nodig hebt, variërend van actuele verkeersinformatie, ANWB File Alert bij vertraging op opgeslagen routes, een betrouwbare routeplanner, tot parkeeradvies (tarieven en locaties) en parkeergeld betalen in heel Nederland. De app is onlangs vernieuwd en uitgebreid met een aantal nuttige opties. Vooraf de beste parkeerplek bepalen is één van de nieuwe functionaliteiten van de app. Via de geïntegreerde Parkeer API van Monotch worden gedetailleerde en actuele parkeergegevens van heel Nederland zichtbaar.

Parkeeradvies thuis op de bank
Na een grote update van de ANWB Onderweg App kun je volgens Mark de Bruin – Strategisch Marketeer bij ANWB nu ook vooraf parkeeradvies opvragen over de beste beschikbare parkeerplek op de bestemming waar jij bent of later wilt zijn. Gebruikers van de app kunnen nu thuis hun bestemming en verwachte aankomst dag + tijd invoeren en vervolgens een totaal overzicht van parkeertarieven, straatparkeren, garages & parkeerterreinen, P+R mogelijkheden en reserveerbare parkeerplaatsen rondom de bestem­ming ontvangen. En als je op loopafstand van de bestemming gratis kunt parkeren dan meldt de app dat ook. Zo gaan reizigers optimaal voorbereid op pad en wordt zoekverkeer in de binnenstad beperkt.

Vanuit haar doelen, missie en visie begeeft de ANWB zich op het snijvlak van mobiliteit, vakantie en vrije tijd en biedt dan ook een breed scala aan activiteiten in de sfeer van beïnvloeding, producten en diensten, informatie en advies. Voor de parkeerdata in heel Nederland heeft ANWB gekozen om deze via een Monotch API te ontsluiten. Via de ‘Car Parking Netherlands API’ verschaft Monotch parkeerdata, locaties, tarieven, actuele bezetting, zonecodes en diverse reserveringsmogelijkheden. Hiermee kunnen gebruikers van de ANWB Onderweg App een goede keuze maken waar zij hun auto willen parkeren.

Het volledige en gedetailleerde parkeeradvies, de goede voorbereidingen en een passende aanbieding hebben ervoor gezorgd dat beide partijen vol goede moed aan de slag gaan om een prachtige maar bovenal succesvolle oplossing in de markt te zetten.

Wij zijn er trots op een bijdrage te mogen leveren aan het succes van de ANWB Onderweg App.

Kijk voor meer info op: https://www.anwb.nl/mobiel/onderweg-app/parkeeradvies-met-anwb-onderweg

 

General news

Radiuz selecteert Monotch als parkeerdata partner

Aanbieder van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen, Radiuz, kan met de gebruiksklare en eenvoudig te integreren Parkeer API van Monotch nu nog meer parkeerservice aan haar klanten bieden. Via de API kan niet alleen parkeerdata over locaties, tarieven, actuele bezetting en zonecodes worden verstrekt maar ook in reserveringsmogelijkheden voorzien. Na intensieve voorbereidingen, testen en goede samenwerking op alle vlakken heeft Radiuz gekozen om de parkeerdata van Monotch toe te voegen aan haar Mobility app. De keuze viel op Monotch vanwege het complete pakket aan actuele parkeerdata en parkeerfunctionaliteiten. De verbeterde parkeerdiensten van Radiuz leveren zo nog meer gemak voor de reiziger en voor service providers extra omzet en ontzorging op technisch vlak. Monotch is er trots op een bijdrage te mogen leveren aan het succes van Radiuz.

Partner in mobiliteit
Onze nieuwe partner Radiuz heeft als uitgangspunt dat bij alles wat we doen, de vraag gesteld moet worden: wat beweegt jou en waar wil jij heen bewegen? Als werkgever of medewerker, maar vooral als mens. Mobiliteit brengt ons dichterbij elkaar. Bij familie en vrienden. Bij sport, cultuur en werk. Het brengt ons bij de meeting van vanmiddag en de afspraak van vanavond. We willen het gevoel van vrijheid vergroten door mobiliteit te vereenvoudigen. “Mobiliteit zo eenvoudig als water uit de kraan.”

Radiuz wil als onderdeel van één van de hoofdrolspelers op de Europese mobiliteitsmarkt, de Autobinck Group, een ecosysteem creëren om aan deze missie te voldoen. Voor de parkeerdata in Nederland heeft Radiuz ervoor gekozen om deze via de Monotch API-koppeling toe te passen. “Aangezien alle activiteiten van Monotch gericht zijn op het versterken van duurzame mobiliteit en het vergroten van reisplezier was de match snel gemaakt.”

De gedetailleerde data, de goede voorbereidingen en een passende aanbieding hebben ervoor gezorgd dat beide partijen vol trots gaan werken om een prachtige, maar bovenal succesvolle mobiliteitsoplossing in de markt te zetten. Hiermee kunnen gebruikers van de Radiuz app een goede keuze maken waar zij hun auto willen parkeren.

Over Radiuz
Radiuz is een leidende aanbieder van geïntegreerde mobiliteitsoplossingen die met een eigen digitaal platform en backoffice alle vormen van vervoer en daarmee samenhangende diensten toegankelijk maakt. Mobiliteitskaarten gebaseerd op het Radiuz-platform integreren diensten zoals: het gebruik van alle openbaar vervoersmodaliteiten, het tanken van brandstof, elektrisch laden, parkeren, taxigebruik, (private) leasing etc. Radiuz ontzorgt haar klanten door zakelijke mobiliteit te organiseren, te administreren en te rapporteren. Radiuz is in staat drempelloos toegang tot het complete aanbod van mobiliteitsvormen te verzorgen en biedt daarnaast vrijheid in mobiliteitskeuze zowel qua vorm als qua aanbieder, altijd met als uitgangspunt de behoefte van de gebruiker.

Meer informatie over Radiuz is te vinden op www.radiuz.nl.

Project news

Webinar Infra data voor Brabantse Logistieke hotspots

Ontdek de kansen van infrastructurele data voor Brabantse logistieke hotspots bij het LCB webinar op 17 september

Stel je voor dat beschikbare data bijdraagt aan een betere doorstroming voor bedrijventerreinen en steden en dat er met cameraherkenning beter zicht is op het vervoer van gevaarlijke stoffen. Via allerlei systemen en sensoren wordt er data vastgelegd, die zeer relevant en waardevol is voor en rondom de logistieke hotspots in Brabant. Met nieuwe technieken kan er steeds meer data vastgelegd en ontsloten worden. Ook beschikken we over mogelijkheden om de data om te zetten in real time informatie.

Op 17 september van 13.00 – 14.30 uur presenteert de Logistics Community Brabant in een online webinar twee projecten die laten zien hoe beschikbare infrastructurele data vertaald wordt naar waardevolle actuele informatie voor wegbeheerders, veiligheidsregio’s, logistiek dienstverleners en weggebruikers.

  • DALI deelnemers Sentors en Monotch presenteren het DALI-project DATACLEP waarin data van relevante sensoren op het bedrijventerrein van Haven- en Industriegebied Moerdijk real-time beschikbaar wordt gemaakt.
  • En de Atlas Leefbare Stad van Logistics Community Brabant maakt visueel hoe de infrastructuur in Brabant daadwerkelijk gebruikt wordt en hoe de doorstroming naar en bereikbaarheid van locaties verbeterd kan worden. En digitaal betekent in ons geval ook altijd actueel.

Naast de projectpresentaties in dit webinar is er ook een paneldiscussie over hoe deze projecten breder toegepast kunnen worden in Brabant.

Laat u ook informeren over de mogelijkheden van nu en de nabije toekomst!

Aanmelden
U kunt hier aanmelden voor het online webinar van 17 september, 13.00 tot 14.30 uur. Enkele dagen voor het webinar ontvangt u de inloggegevens en het telefoonnummer voor het stellen van vragen via WhatsApp.

DALI-proeftuin
Onder de naam DALI, (Data Science voor Logistieke Innovatie) worden aan de hand van bedrijfscases concrete toepassingen van data science in de supply chain gerealiseerd. DALI is een proeftuin om dataficering in de logistieke sector van Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen en daarmee de sector toekomstbestendig te maken. In de DALI-proeftuin participeren 18 bedrijven, waaronder Monotch, met een eigen bedrijfscase. Doelstelling van het samenwerkingsproject DATACLEP in DALI is om met het havenbedrijf en de provincie Noord-Brabant de datatechnologie van Monotch ook toepasbaar te maken voor logistieke hotspots. In DALI streeft Monotch ernaar om een geautomatiseerd dataplatform van real-time data uit sensoren als camera’s, toegangshekken en verkeerslichten landelijk beschikbaar te maken voor eindgebruikers zoals automobilisten en klanten van het havenbedrijf.

Heeft u vragen over DALI en de DALI-projecten of ideeën om dataficering in de logistiek en supply chain sector in Zuid-Nederland naar een hoger plan te tillen, neem dan contact op met Bas Groot via groot.b@buas.nl.

TLEX Parking

Parkeerders passen reisgedrag aan tijdens coronacrisis

Doorgaans zoekt één op de drie parkeerders voor vertrek naar informatie over parkeren. Via zoekmachines, navigatie- en parkeerapps of gemeentelijke websites. In coronatijden en de nieuwe 1,5 m economie ligt dit aantal zelfs nog hoger en plannen parkeerders hun reis nog zorgvuldiger.

Groei gebruik ‘Prettig Parkeren’ sites
Parkeerders die actuele parkeerinformatie willen hebben, raadplegen steeds vaker de Prettig Parkeren website of gemeentelijke parkeersites die gebruik maken van de widget van Prettig Parkeren. Monotch ontwikkelde deze widget vanuit de behoefte om steden leefbaar, aantrekkelijker én bereikbaar te houden. Gemeentes krijgen hiermee beter inzicht in de registratiedata en kunnen monitoren hoe druk het is in parkeergarages en op straat. En bezoekers en inwoners zien in één oogopslag waar er beschikbare parkeerruimte is. Het zoekververkeer in de binnenstad kan hiermee aanzienlijk worden teruggedrongen.

Corona-proof parkeerservices
Een aantal Nederlandse steden biedt de Prettig Parkeren widget tegenwoordig ook aan met Book & Park functionaliteit. Parkeerders kunnen dan via de gemeentelijke site meteen een parkeerplek reserveren en betalen. En dat is fijn in coronatijd waarin parkeerders vooral veilig en contactloos willen betalen.

Gemak voor iedereen
Doel van de Prettig Parkeren site is om parkeerinformatie voor iedereen toegankelijk en transparant te maken. Tevens biedt het service providers de mogelijkheid om parkeergarages / terreinen boekbaar te maken op een neutraal platform en kan realtime-parkeerinformatie gemakkelijk via een API worden geïntegreerd in apps en services.

Zorgeloos parkeren
Wanneer we de data van de parkeerwidget analyseren, zien we een duidelijke tendens dat parkeerders hun reisgedrag aanpassen en kiezen voor gemak en veiligheid. Zo zien we dat mensen bewuster reizen en hun reis nog zorgvuldiger plannen dan vroeger. Als gevolg daarvan zien we dat de informatieve website Prettig Parkeren met interactieve kaarten op dit moment zelfs al meer wordt gebruik dan voor de corona crisis. Ook zien we dat het reserveren van een parkeerplek blijft groeien en dat het aantal reserveringen per maand nu al weer op het niveau zit van voor corona.

Meer over de Prettig Parkeren site, zie hier.

Meer over het Monotch TLEX Parking Platform zie hier.

Berichtnavigatie

Deze website gebruikt cookies

We gebruiken cookies om de inhoud van onze website te personaliseren en het verkeer te analyseren. Hieronder kan je aangeven wat je voorkeuren zijn.

Privacy policy | Sluiten
Instellingen