Uncategorised

Krijg toegang tot de Interactieve Parkeerplattegrond van uw gemeente!

Als gemeente wilt u een fijne leefomgeving bieden aan de bewoners en bezoekers van uw stad.

Bijvoorbeeld met:

 1. De leefbaarheid
 • Fijne stad om in te leven (o.a. schoon, weinig uitstoot);
 • Mooie openbare ruimte / aantrekkelijk straatbeeld.
 1. De bereikbaarheid
 • Parkeergemak bieden aan automobilisten;
 • Blik van de weg: voor een aantrekkelijker straatbeeld;
  • Door meer auto’s te laten parkeren in parkeergarages in plaats van op straat;
  • Optimaliseren van de bezettingsgraad van parkeergarages;
 • Minder zoekverkeer en daardoor minder overlast door uitstoot, geluid en fijnstof.
 • Minder zoekverkeer en daardoor minder ongelukken; betere veiligheid.
 1. De economische aantrekkelijkheid
 • Goede bereikbaarheid voor bedrijven en instellingen;
 • Economisch vitale stad met goed ondernemingsklimaat voor winkeliers. 

                              

Om de leefbaarheid, bereikbaarheid en economische aantrekkelijkheid van uw gemeente te optimaliseren bieden wij een parkeerplatform.

Het platform bestaat uit:

 • De gratis Interactieve Parkeerplattegrond: de parkeerplattegrond van uw gemeente. Op deze digitale kaart kunnen automobilisten (uw bewoners en bezoekers) de beschikbare parkeerruimte zien, inclusief het parkeertarief en de (loop)afstand tot hun bestemming. Hiermee kunnen zij bepalen waar zij willen parkeren.
 • De Parkeerreserveertool: een uitbreiding op de parkeerplattegrond, waarmee de automobilist direct zijn parkeerplek kan reserveren. Bovendien hebt u de mogelijkheid om factoren als prijs en beschikbaarheid te reguleren.

 

Uw persoonlijke interactieve parkeerplattegrond:

Interactieve Parkeerplattegrond Antwerpen

Interactieve Parkeerplattegrond Gent

Interactieve Parkeerplattegrond Charleroi

Interactieve Parkeerplattegrond Luik

Interactieve Parkeerplattegrond Brussel

Interactieve Parkeerplattegrond Schaarbeek

Interactieve Parkeerplattegrond Brugge

Interactieve Parkeerplattegrond Anderlecht

Interactieve Parkeerplattegrond Namen 

Interactieve Parkeerplattegrond Leuven

Interactieve Parkeerplattegrond Sint-Jans-Molenbeek

Interactieve Parkeerplattegrond Bergen 

Interactieve Parkeerplattegrond Elsene 

Interactieve Parkeerplattegrond Mechelen

Interactieve Parkeerplattegrond Aalst

Interactieve Parkeerplattegrond Ukkel

Interactieve Parkeerplattegrond La Louvière

Interactieve Parkeerplattegrond Hasselt

Interactieve Parkeerplattegrond Kortrijk 

Interactieve Parkeerplattegrond Sint-Niklaas

Interactieve Parkeerplattegrond Oostende 

Interactieve Parkeerplattegrond Doornik

Interactieve Parkeerplattegrond Genk

Interactieve Parkeerplattegrond Seraing

Interactieve Parkeerplattegrond Roeselare

Interactieve Parkeerplattegrond Bastenaken

 

 

In today’s world it’s all about timing. We know this. That’s why we guarantee that you will be up and running on our platforms within 72 hours. Whether you want your road side equipment connected, your parking garage bookable or access to mobility data. It’s all there waiting for you.
Everybody knows today’s world is 24x7. So uptime is important. But for us it’s much more than that. We design for uptime, we organize for uptime and we recruit for uptime. That’s why we can guarantee 99,98% uptime for ALL our platforms. And of course our service team is 24x7 available for you.

 

Our standard is Zero: zero security leaks, zero privacy incidents, zero precautions not taken because we were too busy with other stuff…..  Of course we are aware this is a challenge. But we embrace challenges and can proudly say we are at level Zero.

Privacy by Design

De door Monotch erkende manier om tot een goede Privacy by Design aanpak te komen is het framework dat is ontwikkeld door Ann Cavoukian (voormalig Information and Privacy Commissioner van de Canadese provincie Ontario).

Het framework kent zeven ontwerpuitgangspunten waaraan Monotch voldoet:

 1. Voorkomen is beter dan genezen.
 2. Dataprotectie is de standaard.
 3. Integreren van gegevensbescherming en beveiliging in het ontwerp.
 4. Volledige functionaliteit - een positieve balans (geen zero-sum uitkomst).
 5. Bescherming gedurende de hele levenscyclus. End-to-End security
 6. Zichtbaarheid en transparantie.
 7. Respect voor de privacy van de gebruiker.

 

Privacy functionaris

De privacy functionaris (PF) van Monotch is dhr. Drs. P. T. Potters en is op bestuursniveau aangesteld als onafhankelijke beoordelaar van de stand van de data protectie. Hij ziet erop toe dat de data protectie voorschriften worden nageleefd.

Privacy Statuut Monotch

Privacy zien wij als een belangrijk onderdeel binnen onze dienstverlening. Dit brengen wij tot uitdrukking door onze manier van handelen vast te leggen in een privacy statuut. Dit is hiermee onze belofte die we doen aan onze klanten voor hoe wij omgaan met privacy, en deze is vervlochten in onze smart mobility platforms. Dit doen wij met het opnemen van de integrale tekst van ons privacy statuut zoals we dat hebben vastgesteld voor onze dienstverlening, zoals hieronder te lezen. 

 

Uw persoonsgegevens zijn een privézaak

Wij vinden het belangrijk ervoor te zorgen dat de Monotch diensten betrouwbaar zijn. Dit geldt nadrukkelijk ook voor de wijze waarop wij omgaan met uw persoonsgegevens. Dit beschouwen wij nadrukkelijk als een privézaak. De manier waarop we uw privacy waarborgen bij de uitvoering van de Monotch diensten, hebben we samengevat in dit ‘Privacy Statuut’. Dit statuut geldt voor al onze klanten en medewerkers. In dit ‘Privacy Statuut’ geven we aan waarvoor we uw gegevens gebruiken, hoe we uw gegevens beveiligen, hoe lang we uw gegevens bewaren, en welke rechten u heeft om onze gegevens te controleren.Wij gaan zorgvuldig met uw persoonsgegevens om. Wij verwerken uw persoonsgegevens niet voor doeleinden die buiten de Monotch dienstverlening vallen. Elk noodzakelijk gebruik van uw gegevens voor Monotch voldoet aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving op de bescherming van de persoonlijke levenssfeer, in het bijzonder de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) ook wel bekend onder de Engelse naam: General Data Protection Regulation (GDPR).

 

Welke persoonsgegevens

Afhankelijk van diensten die U wilt afnemen als klant van Monotch registreren we alle klanten naam en contactgegevens, kenteken, gebruikersnaam en wachtwoord (de gebruikersnaam wordt versleuteld opgeslagen en is nooit terug te herleiden naar het gekozen wachtwoord). Afhankelijk van de diensten die u wilt afnemen registreren wij ook uw IBAN nummer voor de (automatische) incasso van verschuldigde gelden (indien vantoepassing).

 

Waarvoor gebruiken we uw persoonsgegevens?

Wij registreren van klanten naam en contactgegevens, gebruikersnaam en wachtwoord. Deze gegevens zijn nodig om onze Monotch dienst aan u te kunnen aanbieden. Wanneer u het Monotch parkeerplatform gebruikt (of afhankelijk van andere specifieke diensten die u wilt afnemen) registreren wij uw parkeertransactie, kenteken en bankrekeningnummer om tot inning van de vorderingen te kunnen overgaan of voor het doen van automatische incasso’s van uw IBAN nummer als u ons daartoe gemachtigd heeft. Daarnaast wisselen we geen gegevens uit met onze partners.

 

Hoe beveiligen we uw gegevens?

Wij beveiligen onze systemen waarop uw persoonsgegevens worden verwerkt op een adequate organisatorische, technische en fysieke manier. Hiervoor gebruiken wij up-to-date en internationaal (als goed) geaccepteerde informatie systemen en methodes. Uw gegevens worden bewaard op servers in datacenters binnen de EU. Uw persoonsgegevens zijn alleen toegankelijk voor personen die daar uit hoofde van hun functie binnen Monotch bevoegd toe zijn.

 

Hoe lang bewaren we uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor wij ze hebben verzameld, tenzij voor gegevens een andere of langere wettelijke bewaartermijn geldt. Statistische gegevens, die worden verzameld voor onderzoeksdoelstellingen kunnen langer worden bewaard. Deze gegevens zijn echter geanonimiseerd en nooit terug te voeren op een persoon.

 

Wie is verantwoordelijk voor het verzamelen van uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden verwerkt door Monotch BV. Wij zijn gevestigd op Zuideindsestraat 76, 4921 XN in Made en staan ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 61837628.

 

Hoe kunt u uw persoonsgegevens controleren?

U heeft het recht om te weten wat wij van u weten. Daarom kunt u via de servicedesk opvragen welke overige gegevens er van u zijn geregistreerd en voor welke doeleinden die gegevens worden gebruikt.

 

Verzet tegen gebruik van uw persoonsgegevens

U heeft wettelijk een aantal mogelijkheden om u te verzetten tegen verder gebruik van uw persoonsgegevens. Ook indien u in een eerder stadium toestemming heeft gegeven, kunt u zich verzetten tegen verder gebruik van uw gegevens. Tegen het gebruik van uw persoonsgegevens kunt u bezwaar maken indien deze worden gebruikt voor andere doeleinden dan noodzakelijk voor de Monotch diensten.

 

Bijzondere strafrechtelijke situaties

Wij verstrekken geen gegevens aan derden voor doeleinden die buiten de Monotch dienstverlening vallen. Uitzondering hierop is als er een wettelijke verplichting is om dit wel te doen. In het geval van (een verdenking van) een ernstig misdrijf, kunnen middels een justitieel bevel gegevens worden opgevraagd.

 

Cookie beleid

Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. Onze website (www.Monotch.com) voldoet aan artikel 11.7a van de Telecommunicatiewet (‘Cookiewet’). Deze wet vereist van elke website die bezoekers vanuit Nederland trekt, dat de bezoeker wordt geïnformeerd over welke cookies er worden geplaatst op zijn/haar computer en waar deze voor dienen. Wij maken gebruik van cookies die noodzakelijk zijn om een website (goed) te laten functioneren en cookies die de kwaliteit en effectiviteit van de website meten om onze website te optimaliseren. In dit kader maken wij onder andere gebruik van cookies van Google Analytics. Maar ook andere op onze website gebruikte externe diensten, kunnen mogelijk een cookie registreren op uw computer.U kunt zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Wij informeren u via de notification bar over het gebruik van deze cookies. Ten overvloede wijzen wij u erop dat elke bezoeker zijn browser van zijn computer zo kan instellen dat er geen cookies worden geaccepteerd.

 

Vragen en contact

Indien u vragen heeft kunt u contact opnemen met de Monotch Servicedesk via 088 7120800 of This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it..Monotch behoudt zich het recht voor dit Privacy Statuut te wijzigen. Bij een wijziging zullen wij u hiervan tijdig (middels email) op de hoogte brengen en aangeven per wanneer deze wijziging van kracht gaat. Dit Privacy Statuut is van toepassing op de gegevens die wij tijdens de geldigheid van dit statuut ontvangen/verzamelen. Een wijziging van dit Statuut zal nooit uw rechten over deze gegevens, ontleend uit een eerder geldend Privacy Statuut, ontkrachten. Mocht dit onoverkomelijk blijken (bijvoorbeeld door een wijziging in de wetgeving), dan zullen wij dat nadrukkelijk aan u melden.

 

Verwerkersovereenkomsten

Binnen de privacy wetgeving heeft Monotch de rol van verantwoordelijke. Hiernaast sluiten wij met alle partijen die optreden als verwerker namens Monotch verwerkersovereenkomsten af. Hierbij is specifiek aandacht gegeven aan de nieuwe wetgeving op het gebied van “Algemene Verordening Gegevensbescherming” die vanaf mei 2018 van kracht werd.

Imagine the efficiency increase for the entire mobility ecosystem when travelers, road side facilities and roads would be connected, sharing info, status and plans, continuously and in real time.

 

Monotch makes all of this happen. We make mobility smarter, safer, cheaper and more sustainable.

 

The opportunities of a connected world are obvious, both for authorities and businesses.  However, for solutions to be adopted by the mass of consumers the gaps between data sources, transactions and services need to be bridged. Colliding interests, lack of knowledge and protection of traditional business prevent this and thus block market progress This is where Monotch thrives. As a neutral party with intimate knowledge about market needs and a clear understanding of political aspects we bridge the gaps.